Викладений нижче документ є офіційною публічною пропозицією ФОП Сіваченко Ілона Русланівна, ЄДРПОУ/ІПН 3374807082, адресованою необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг з використанням сервісу Teplo.app (далі – Договір).

Договір визначає порядок замовлення та надання фізичним особам, що приєдналися до Договору, консультацій психологів по телефону з використанням сервісу Teplo.app.

Договір у формі, викладеній нижче, є договором приєднання, що укладається шляхом приєднання другою стороною до запропонованого тексту Договору в цілому. Другою стороною Договору може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18 років та бажає отримувати послуги за допомогою сервісу Teplo.app (далі – Користувач Сервісу). Умови Договору є однаковими для всіх Користувачів Сервісу. Особа, що має намір приєднатися до цього Договору, не може запропонувати свої умови.

Права та обов’язки, передбачені Договором, виникають у Користувача Сервісу з моменту його реєстрації у Сервісі Teplo.app у порядку, встановленому Договором.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ TEPLO.APP (ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

Адміністратор – ФОП Сіваченко Ілона Русланівна (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 23830000000014574, від 01.08.2019 року), що має ліцензію на використання Сервісу, здійснює управління ним та забезпечує можливість отримання Користувачем послуг, передбачених п. 3.1. цього Договору (далі – Послуги).

Ідентифікація Користувача – процедура, що визначає особу як Користувача, проходження якої надає Користувачу можливість отримувати Послуги. Ідентифікація Користувача у Сервісі здійснюється за номером телефону та кодовим словом, що зазначаються Користувачем при його реєстрації. Ідентифікація незареєстрованих Користувачів здійснюється за промо-кодом.

Запланована консультація – оплачена Користувачем Консультація, що внесена до Календаря клієнта, що зареєстрований у Сервісі, чи час надання якої погоджений Користувачем, що не зареєстрований у Сервісі, з Оператором.

Календар клієнта – розділ Особистого кабінету Користувача, в якому міститься інформація щодо запланованих Консультацій, зокрема щодо заброньованого Користувачем часу проведення Консультації та обраного ним Психолога із зазначенням коду Психолога.

Каталог психологів – перелік психологів, розміщений у Сервісі, що містить коротку характеристику кожного спеціаліста (фото, прізвище, ім’я, по батькові, спеціалізацію) та Картку психолога.

Картка психолога – розділ Каталогу психологів, що містить розгорнуту інформацію щодо відповідного спеціаліста, включеного до Каталогу психологів, календар його роботи та надає можливість Користувачу здійснити вибір та бронювання часу отримання Консультації від обраного ним спеціаліста.

Консультація – індивідуальна бесіда Користувача із Психологом, проведена в телефонному режимі, спрямована на вирішення психологічної проблеми Користувача (заспокоєння у критичній ситуації, зниження стресу та тривожності, покращення відносин з іншими людьми тощо).

Користувач – фізична особа, що приєдналася до умов цього Договору у передбаченому ним порядку з метою отримання Послуг, зазначених у п. 3.1. цього Договору.

Мобільний застосунок – програмне забезпечення Teplo.app, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, що встановлюється на мобільні пристрої шляхом його завантаження з онлайн магазинів, з метою отримання Користувачами Послуг, що є предметом цього Договору.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Оператор – особа, що надає інформацію щодо роботи Сервісу, приймає дзвінки Користувачів, забезпечує з’єднання Користувача із Психологом;

Особистий кабінет – персональна захищена web-сторінка Користувача, доступ до якої надається Користувачу при введенні ним власного логіну та паролю, що зазначені ним при реєстрації у Сервісі, що надає Користувачу можливість отримувати Консультації та яка містить: довідкову інформацію щодо доступних для придбання Пакетів обслуговування, кількості оплачених та невикористаних Користувачем Консультацій за Підписками, історії отриманих Консультацій, доступних промо-кодів тощо; Календар клієнта; відомості про платежі та заборгованості Користувача за Послуги.

Пакет обслуговування – доступні для Користувача пропозиції Адміністратора щодо умов надання Послуг за кількістю Консультацій, загальної тривалості Консультацій та їх вартістю.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Підписка – обрання Користувачем одного з запропонованих Адміністратором Пакетів обслуговування шляхом оплати його вартості;

Промо-код – комбінація символів, отримана Користувачем від Сервісу на зазначений Користувачем на Сайті номер телефону, що надає Користувачу право на отримання Консультації, замовленої на Сайті, після здійснення оплати її вартості.

Психолог – спеціаліст, кваліфікація якого документально підтверджена (дипломами, сертифікатами) та інформація щодо якого внесена до Каталогу психологів, розміщеного у Сервісі.

Психологічна проблема – внутрішня проблема особи, яка не має явного раціонального підґрунтя (труднощі в міжособистісних стосунках, глибинні особистісні проблеми).

Сайт – WEB-сайт teplo.app, за допомогою якого Користувачі можуть отримувати Послуги, що є предметом цього Договору.

Сервіс – Сайт/Мобільний застосунок, які дозволяють Користувачам обрати Психолога, забронювати час проведення із ним Консультації, отримати Заплановану Консультацію та здійснити оплату за Послуги.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Договір є офіційною пропозицією (офертою) ФОП Сіваченко Ілона Русланівна (далі – Адміністратор), адресованою необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг з використанням Сервісу (далі – Договір) на запропонованих Адміністратором умовах, викладених у цьому Договорі.

Цей Договір публікується на Сайті, а також у Мобільному застосунку, та відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України є договором приєднання.

Укладання цього Договору здійснюється шляхом приєднання до нього в цілому фізичною особою, що має намір стати Користувачем. Умови цього Договору є однаковими для всіх фізичних осіб, що приєдналися до нього в порядку, визначеному Договором. Особа, що має намір приєднатися до цього Договору, не може запропонувати свої умови.

Приєднання фізичною особою до умов цього Договору означає повне і беззастережне прийняття нею як Користувачем всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору.

Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом:

Реєстрації фізичної особи у Сервісі

або

Замовлення Консультації без реєстрації та оплату Послуги шляхом заповнення відповідної заявки на Сайті.

Цей Договір набирає чинності для особи, що бажає стати Користувачем, з моменту приєднання такої особи до Договору та діє до моменту його розірвання в порядку, визначеному умовами цього Договору та/або нормами чинного законодавства України.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

За цим Договором Адміністратор бере на себе зобов’язання надавати Послуги з організації отримання Користувачем Консультацій Психологів в телефонному режимі російською або українською мовами за допомогою Сервісу, а Користувач зобов’язується оплачувати такі Послуги в порядку та розмірі, що передбачені цим Договором.

Обсяг Послуг та умови їх надання визначаються в залежності від способу приєднання Користувача до цього Договору.

Для Користувачів, що приєдналися до Договору в порядку, передбаченому пп. 2.5.1. п. 2.5. цього Договору (далі – зареєстровані Користувачі), під Послугами розуміється надання Користувачу можливості з використанням Сайту або Мобільного застосунку:

Для Користувачів, що приєдналися до Договору в порядку, передбаченому пп. 2.5.2. п. 2.5. цього Договору (далі – незареєстровані Користувачі), під Послугами розуміється надання Користувачу можливості з використанням Сайту:

ПОРЯДОК НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ

Консультації надаються зареєстрованому Користувачу за умови здійснення Користувачем телефонного дзвінка у час, визначений у Календарі клієнта, як час початку Консультації:

Консультації надаються незареєстрованому Користувачу у час, погоджений з Оператором, шляхом здійснення Користувачем телефонного дзвінка на номер телефону, зазначений на Сайті, у час, що погоджений з Оператором як час початку Консультації. Для отримання Консультації незареєстрований Користувач має повідомити Оператору промо-код, попередньо отриманий Користувачем від Сервісу.

У разі нездійснення Користувачем телефонного дзвінка у час, визначений як час початку Консультації, отримання Консультації є можливим у разі здійснення Користувачем відповіді на дзвінок Оператора зроблений на зареєстрований у Сервісі номер телефону Користувача протягом 5 хвилин від запланованого часу початку Консультації.

Тривалість Консультації, що надається Користувачу на підставі цього Договору, складає 50 хвилин від запланованого часу початку Консультації.

Тривалість Консультації, зазначена у п. 4.4. цього Договору, може бути продовжена Користувачем за умови погодження такого продовження із Психологом, що надає Консультацію:

Консультація вважається наданою Користувачу належним чином у разі, якщо:

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Адміністратор зобов’язується:

Адміністратор вправі:

Залучати третіх осіб з метою надання Послуг, передбачених цим Договором, залишаючись відповідальним перед Користувачем за надання Послуг.

Отримувати від Користувача винагороду за Послуги;

Зарахувати заплановану Консультацію як таку, що надана Користувачу належним чином та в повному обсязі, у випадках, визначених у п. 4.6. цього Договору.

Призупиняти роботу Сервісу як повністю, так частково, при виявленні збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до Сервісу третіми особами.

Призупиняти надання Послуг в разі порушення Користувачем умов цього Договору.

Здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення Сервісу та пропонувати Користувачу оновлення програмного забезпечення відповідно до зміненої модифікації.

Зберігати та обробляти Персональні дані Користувачів, що стали відомими Адміністратору у зв’язку з використанням Користувачами Сервісу та наданням Послуг, передбачених цим Договором, згідно вимог чинного законодавства України та Політики конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору.

Здійснювати запис телефонних розмов Користувачів з Оператором та Психологами з метою здійснення контролю за якістю Послуг.

У разі наявності у Користувача простроченої заборгованості за надані Послуги, ініціювати від імені Користувача списання коштів з рахунку, з якого Користувачем здійснювалась попередня оплата Послуг.

Користувач має право:

Використовувати Сервіс з метою отримання Послуг у спосіб, передбачений цим Договором протягом строку його дії на будь-якій території;

Змінювати дані, зазначені при реєстрації у Сервісі;

Вільно обирати Психолога, з переліку, запропонованого у Сервісі;

Записатися на Консультацію до Психолога, обравши у Картці психолога доступний для запису час надання Консультації;

Обрати мову надання Консультації (українську або російську);

На завчасне отримання засобами Сервісу інформації про неможливість проведення запланованої Консультації та на перенесення у такому випадку запланованої Консультації чи на заміну обраного Користувачем Психолога за погодженням з Оператором;

Відмінити або перенести заплановану Консультацію не менше ніж за дві години до зазначеного у Кабінеті клієнта часу початку Консультації;

Бути попередженим Психологом про сплив часу, відведеного для Консультації, за 5 хвилин до її завершення;

Продовжувати тривалість Консультації на 5 хвилин без додаткової оплати за умови погодження такого продовження із Психологом;

За умови погодження із Психологом продовжувати тривалість Консультації за рахунок додаткового часу за додаткову плату чи за рахунок наступної запланованої Консультації;

У випадку вичерпання кількості Консультацій, передбачених Підпискою, продовжити тривалість Консультації отримавши додатковий час чи наступну Консультацію на умовах оплати вартості Послуг з організації її отримання після її надання;

Звертатися з питань використання Сервісу до Оператора і отримувати відповідь на поставлені запитання.

Отримувати інформацію щодо отриманих ним Послуг, здійснених платежів, наявної заборгованості у Кабінеті клієнта в обсязі, передбаченому цим Договором.

Отримувати нагадування про заплановані ним Консультації згідно обраному ним варіанту, запропонованому у Сервісі.

Користувач зобов’язується:

Використовувати Сервіс у відповідності до умов цього Договору виключно з метою особистого отримання Послуг.

Оплачувати Послуги у відповідності до умов цього Договору;

З метою отримання Послуг надавати інформацію, необхідну для Ідентифікації Користувача.

Підтримувати в актуальному стані інформацію щодо номеру свого мобільного телефону та інших даних, зазначених при реєстрації у Сервісі.

Не надавати можливість користування своїм обліковим записом у Сервісі третім особам, не розголошувати паролі та іншу інформацію, необхідну для використання Сервісу.

Піклуватися належним чином про інформаційну захищеність та безпеку свого комп’ютера та інших носіїв, за допомогою яких здійснюється користування Сервісом з метою недопущення користування Сервісом третіми особами від імені Користувача.

Використовуючи Сервіс не вносити будь-які зміни в програмне забезпечення Сервісу та/або будь-яку його частину своїми силами та/або з залученням третіх осіб.

Не використовувати Сервіс в протиправних цілях, що порушують права Адміністратора та/або третіх осіб.

Приймати на себе повну відповідальність, включаючи фінансову, за будь-які вчинені ним дії та/або рішення у Сервісі.

Контролювати власні фінансові операції, що ініціюються за допомогою Сервісу.

Ознайомлюватися із змінами, внесеними до цього Договору та Політики конфіденційності, що є його невід’ємною частиною.

Користувач Сервісу, приєднуючись до умов цього Договору, підтверджує та погоджується з наступними умовами:

Він є повнолітньою особою;

Він не обмежений у правах і є повністю дієздатним;

Він ознайомлений з умовами надання Послуг, приймає умови цього Договору в повному обсязі та буде використовувати Сервіс відповідно до умов цього Договору;

Він ознайомлений з Політикою конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору та розміщена на Сайті та у Мобільному застосунку;

Вся інформація, яку він залишає у Сервісі, є актуальною та підлягає негайному оновленню у разі зміни;

Він усвідомлює, що завданням Психолога при наданні Консультації є надання допомоги Користувачу у вирішенні його психологічних проблем шляхом їх обговорення, а не надання прямих порад і рекомендацій.

Він усвідомлює, що самостійно несе відповідальність за усі прийняті ним в результаті отриманої Консультації рішення та вчинені дії.

Він надає Адміністратору право у випадку виникнення простроченої заборгованості щодо оплати Послуг ініціювати від свого імені списання суми заборгованості з рахунку, з якого Користувачем попередньо здійснювались оплати за Послуги.

ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Плата за використання Сервісу відсутня.

Послугами, що підлягають оплаті Користувачем, є виключно Послуги з організації отримання Користувачем Консультації, передбачені пп. 3.3.6 п. 3.3. та пп. 3.4.2. п. 3.4. цього Договору. Інші Послуги, що зазначені у п.п. 3.3., 3.4. Договору, є безоплатними.

Надання Послуг з організації отримання Користувачем Консультації у телефонному режимі здійснюється на умовах попередньої оплати, крім випадків, встановлених цим Договором.

Вартість Послуг з організації отримання Користувачем Консультації у телефонному режимі зазначається Адміністратором у Сервісі у переліку Пакетів обслуговування, що пропонуються Користувачу до придбання шляхом оплати їхньої вартості та розміщені у розділі «Підписки».

Здійснення Користувачем оплати Послуг на умовах, визначених у запропонованих Користувачу Пакетах обслуговування, свідчить про згоду Користувача із вартістю таких Послуг.

Користувач здійснює оплату Послуг шляхом безготівкового переказу коштів на рахунок Адміністратора згідно рахунку, що генерується Сервісом згідно з обраним Користувачем Пакетом обслуговування. Ініціювання переказу з метою оплати Послуг здійснюється за допомогою Сервісу.

У випадку отримання Користувачем кількості Консультацій, передбачених Підпискою, в повному обсязі Користувачем за погодженням з Оператором може бути отриманий додатковий час чи наступна Консультація на умовах їх оплати після надання Послуги. Користувач зобов’язаний здійснити оплату наданої Послуги, виходячи з вартості, що зазначена в Пакеті, який використовувався Користувачем при отриманні останньої запланованої Консультації. Сума заборгованості, що підлягає оплаті, зазначається у Особистому кабінеті Користувача та підлягає оплаті протягом 3 календарних днів з дня отримання відповідної Послуги.

Сплата будь-яких комісій, що пов’язані з оплатою Послуг, здійснюється Користувачем за власний рахунок за тарифами, що діють на момент здійснення платежу та встановлені особами, що забезпечують надання послуг з переказу коштів.

Адміністратор залишає за собою право в майбутньому змінювати умови оплати Послуг та розмір їх вартості в односторонньому порядку шляхом внесення змін до цього Договору та їх оприлюднення на Сайті та у Мобільному застосунку без окремого повідомлення кожного Користувача про такі зміни.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА

Користувач Сервісу зобов’язується самостійно здійснювати всі необхідні заходи по збереженню конфіденційності, запобіганню несанкціонованого використання і захисту своїх даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб, в тому числі обмежити можливість несанкціонованого доступу до програмного забезпечення та пристроїв, на яких зберігаються доступи до Сервісу.

Користувач повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля, а також промо-кодів та іншої інформації, що надає йому можливість отримувати Послуги, та несе ризик збитків, що можуть виникнути у нього в результаті неналежного контролю за вказаними даними.

Адміністратор зобов’язується не передавати інформацію, отриману від  Користувача Сервісу третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних» та Політикою конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору.

Адміністратор зобов’язується вживати необхідних заходів щодо безпеки та захисту інформації та документів, обмін якими здійснюється з метою надання Послуг та/або які доступні Сторонам цього Договору у зв’язку з використанням Сервісу.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Адміністратор несе перед Користувачем відповідальність, пов’язану з наданням ним Послуг, відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

Користувач Сервісу несе відповідальність за відповідність наданої ним інформації, зокрема, Персональних даних, контактної інформації, тощо.

Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем Сервісу:

За якість каналів зв’язку загального користування, а також мережі передачі даних за допомогою яких здійснюється доступ до Сервісу;

За тимчасову непрацездатність, несправність, помилки і збої в роботі програмних засобів, що забезпечують можливість отримання Послуг за допомогою Сервісу;

За виникнення несприятливих для Користувача Сервісу наслідків, що наступили не з вини Адміністратора.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності Договором.

В інших випадках за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Адміністратор має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір шляхом розміщення (опублікування) змін на Сайті та у Мобільному застосунку. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх розміщенні.

Використання Сервісу після внесення змін до Договору однозначно розуміється Сторонами як згода Користувача з внесеними змінами.

Договір може бути розірваний за згодою сторін, або в односторонньому порядку за ініціативою однієї із сторін. Ініціатор розірвання Договору надсилає іншій стороні відповідне повідомлення засобами Сервісу.

У разі розірвання Договору в односторонньому порядку Договір вважається розірваним на десятий календарний день з дня відправлення повідомлення про розірвання Договору.

У разі наявності у Сторін станом на день ініціювання розірвання Договору невиконаних зобов’язань за цим Договором, такі зобов’язання мають бути виконані Сторонами до дати припинення його дії.

У разі розірвання Договору за ініціативою Користувача вартість Послуг, оплачених але не використаних Користувачем до дати розірвання Договору, поверненню не підлягає.

У разі розірвання Договору за ініціативою Адміністратора вартість Послуг, оплачених але не використаних Користувачем до дати розірвання Договору, підлягає поверненню Користувачу за його письмовою заявою, направленою на адресу, зазначену у реквізитах Адміністратора, за умови Ідентифікації Користувача та надання останнім документу, що підтверджує факт здійснення ним відповідної оплати.

ЗГОДА НА ЗБИРАННЯ ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Користувач, надаючи  при отриманні Послуг, що передбачені цим Договором, свої Персональні дані, погоджується на їх обробку Адміністратором у відповідності до Політики конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору та розміщена на Сайті та у Мобільному застосунку.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

У випадках виникнення розбіжностей і суперечок через невиконання або неналежне виконання Договору або у зв’язку з ним, сторони будуть прагнути до їх врегулювання мирним шляхом.

При недосягненні згоди шляхом переговорів, спори підлягають розгляду та вирішенню в порядку, визначеному чинним законодавством України.

РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАТОРА:

ФОП Сіваченко Ілона Русланівна

Україна, 61098, Харківська обл., місто Харків, вул.Лисаветинська, будинок 3А, квартира 84

ЄДРПОУ/ІПН 3374807082

UA733220010000026003300064878